Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/01/2018 08:36 ở Hà Nội
 

Phong Thần Diễn Nghĩa - Hồi 99

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  2818
Tử Nha đến cửa cung Ngọc Hư, thấy Bạch Hạc đồng tử bước ra, liền hỏi:
- Có Tôn sư trong động chăng?
Bạch Hạc đồng tử nói:
- Sư thúc đến hầu việc chi?
Tử Nha nói:
- Ngươi vào thưa với tôn sư có ta đến xin ra mắt.
Bạch Hạc đồng tử vào thưa lại. Nguyên Thỉ truyền cho vào, Tử Nha làm lễ chúc tụng rồi thưa:
- Tôi xin lãnh sắc Phong Thần kẻo các hồn chờ đợi.
Nguyên Thỉ nói:
- Ta đã định trước rồi. Ngươi cứ về tại đài Phong Thần sẽ có sắc lệnh đến đó.
Tử Nha lạy tạ với Nguyên Thỉ về tâu lại với Võ Vương và lòng nhóng đợi sắc chỉ.

Ngày kia, bỗng nghe có tiếng nhạc inh ỏi mùi hương nồng nực ngó thấy Huỳnh Cân lực sĩ cầm phướng che tàn, Bạch Hạc đồng tử bưng sắc ấn từ trên mây sa xuống.
Tử Nha ra trước phủ nghinh tiếp, đón nhận sắc chỉ để trên bàn hương án rồi lạy tạ, Bạch Hạc đồng tử và Huỳnh Cân lực sĩ từ giã trở về.
Tử Nha sửa soạn xong, đệ sắc ấn đến núi Kỳ Sơn.
Thanh Phước thần là Bá Giám hay tin vội ra nghinh tiếp.
Tử Nha vào trong đài để sắc ấn trên bàn án truyền Võ Kiết, Nam Cung Hoát làm phướng Bát quái bằng giấy trấn tám hướng và mười mấy cây cờ Thiên cang, mười hai cây cờ Ðịa chi, dẫn binh mã ba ngàn, lập trận Ngũ phương xung quanh đài .
Khương Thừa Tướng tắm gội rồi truyền đặt bàn hương án, bên trong dựng Hạnh Huỳnh kỳ, bên hữu dựng Ðả Thần Tiên, mặc áo giáp hẳn hòi mở sắc ra tuyên đọc các hồn nghe cho rõ. Sắc chỉ như sau:

" Hỗn nguyên giáo chủ, Nguyên Thỉ Thiên Tôn ban sắc:
Hỡi ôi!
Tiên phàm khác bậc, người không đạo đức khó thành. Thần, quỷ riêng phần, kẻ ở gian tà phải đọa.
Ðịa tiên dầu rõ điều biến hóa, không lòng cũng mất lẽ trường sanh.
Thiên tiên tuy thông hiểu Huyền quan, ra trận dữ cũng khó thành chánh quả.
Các ngươi:
Tuy thông đạo cả, một điều không dập lửa lòng, ra trận giao phong, sa trường bạt mạng. Khiến kẻ tôi ngay, con thảo, vì trung này hiếu nọ mà bỏ mình.
Có người đức hạnh tiết trinh, bởi lẽ ấy tiết trinh hủy hoại.
Bị luân hồi báo oán, mắc nhân quả trả oan.
Nên ta chẳng an, động lòng phải thưởng.
Nay ban sắc cho Khương Thượng thay mặt đứng phong Thần từ bậc ba phần, phong vào làm tám bộ. Các ngươi khỏi luân hồi chịu khổ, một lòng cố báo bổ giúp đời. Nếu có công hưởng lộc trời, bằng có lỗi sẽ bị oai sấm sét."

Tử Nha đọc sắc rồi để trên bàn án, tay tả cầm Hạnh Huỳnh kỳ, tay hữu cầm Ðả Thần Tiên, kêu lớn:
- Bá Giám hãy treo bảng Phong Thần dưới đài cho các hồn xem rõ, lúc nào kêu tên các hồn mới được lên.
Bá Giám tuân lệnh, mở bảng Phong Thần ra thấy tên mình đứng trên hết.
Các hồn đồng đến xem.
Bỗng Tử Nha gọi Bá Giám đến nghe sắc, Bá Giám cầm phướng lên đài quỳ xuống, Tử Nha đọc rằng:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Bá Giám xưa là Nguyên soái của Huỳnh Ðế, vâng lịnh đánh Xi vưu trước cũng lập công nhiều phen, sau bị chết nơi biển Bắc, hồn trung lạnh lẻo cũng khá thương, chừng gặp Khương Thượng đem về giữ đài Phong Thần, có công tiếp dẫn, nay phong chức là Thanh Phước thần, đứng đầu tám bộ gồm 365 vị.

Bá Giám tạ ơn xuống đài, Tử Nha truyền Bá Giám dẫn Hoàng Thiên Hóa lên, bảo quỳ và nghe sắc chỉ:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Hoàng Thiên Hóa xuống cứu cha là vì hiếu vì vua, tử trận chưa hưởng vinh hoa, thiệt mạng đáng thương lắm, nên phong làm chức Bỉnh Linh công, Tam sơn chánh thuận, cai trị ba hòn núi.
Hoàng Thiên Hóa tạ ơn bước xuống.

Tử Nha truyền dẫn Ngũ Nhạc lên đài.
Năm vị đồng quỳ nghe đọc sắc:

"Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Hoàng Phi Hổ trung thần bị nạn, phải trốn sang nước khác, hết lòng đền ơn tri ngộ Võ Vương, nên chết tại huyện Dẫn Trì, nghĩ cũng khá thương. Còn Sùng Hắc Hổ, Văn Sính, Thôi Anh, Tưởng Hùng bốn anh em kết bạn, quyết lòng phạt Trụ hưng Châu, rủi thác một lượt với Hoàng Phi Hổ, nên phong làm thần Ngũ Nhạc, cai trị năm hòn núi.
Vậy thời:
- Hoàng Phi Hổ làm Ðông nhạc Thái Sơn, Tề Thiên nhân thánh Ðại đế, làm đầu ngũ Nhạc, cai trị phần hồn. Dầu ai mới thác cũng phải đến cho thần Ðông nhạc xét tra. Ðến lúc đi đầu thai cũng vậy.
- Sùng Hắc Hổ làm Nam nhạc Hoàng sơn, Tư thiên Chiêu thánh đại đế.
- Văn Sính làm Trung nhạc Hoành sơn. Trung thiên Sùng thái Ðại đế.
- Thôi Anh làm Bắc nhạc Hằng sơn, An thiên huyền thánh Ðại đế.
- Tưởng Hùng làm Tây nhạc Hoa sơn, Kim thiên thư thánh Ðại đế.
Các người nầy phải lo bổn phận xem họa phước cho dân.
Năm thần tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền đem Lôi Bộ lên đài.
Thái sư Văn Trọng không chịu ai tiếp dẫn, một mình dắt hai mươi bốn vị bổn hộ lên đài đứng sững không chịu quỳ.
Tử Nha rút roi Ðả Thần Tiên hét lớn:
- Lôi Bộ Chánh thần quỳ nghe đọc sắc.
Văn Trọng lúc đó mới chịu quỳ.
Tử Nha thấy 25 vị thần đã chịu phép quỳ hết mới tuyên đọc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Văn Trọng có công tu luyện, không được thành tiên, xuống phò hai trào đều tận trung, sau thất một trận mà mãn số. Trung liệt cũng đáng thương, nay cho làm đầu Lôi Bộ, cai trị 24 vị Thiên Quân xem gió, mưa, mây, chớp. Lấy oai ấm sét trị tội loài tà.
Vậy thì:
Văn Trọng làm chức Cửu thiên Nguyên lôi thinh phổ hóa thiên tôn.
Còn 24 vị thiên quân kể ra như sau:
Theo Lôi Bộ
Chức vụ: Tên người: Nhiệm vụ
Thiểm điển thần: Kim Quang thánh mẫu: coi việc sấm chớp
Hưng vân thần: Thể vân Tiên cô: coi việc kéo mây
Trợ phong thần: Hạm chi Tiên cô: coi việc làm gió
Bố võ thần: Kim Tô: coi việc làm mưa

Coi Việc Sấm Sét
Tên thần: Chức vụ: Tên thần: Chức vụ
Ðặng Trung: Ðặng thiên quân: Trương Tiết: Trương thiên quân
Ðào Vinh: Ðào thiên quân: Bàng Hồng: Tân thiên quân
Tuân Chương: Tuân thiên quân: Tất Hoàn: Tất thiên quân
Tần Hoàn: Tần thiên quân: Triệu Gian: Triệu thiên quân
Ðổng Toàn: Ðổng thiên quân: Viên Giác: Viên thiên quân
Lý Ðức: Lý thiên quân: Tôn Lương: Tôn thiên quân
Bạch Hổ: Bạch thiên quân: Vương Diệt: Vương thiên quân
Dao Tân: Dao thiên quân: Trương Triệu: Trương thiên quân
Kiết Lập: Kiết thiên quân: Dư Khánh: Dư thiên quân
Các thần lãnh chức tạ ơn lui xuống.

Tử Nha lại truyền dẫn Hỏa Bộ chánh thần lên đài, rồi đọc sắc.

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
La Tuyên xưa tu tại Hỏa Long đảo, gần thành tiên, bởi tánh lửa không dằn được mới bỏ mạng. Nay cho làm đầu Hỏa Bộ, coi việc lành dữ mà răn đời.
Vậy thì:
La Tuyên làm chức Nam phương Tam khí, Hỏa đức tinh quân chánh thần.
Còn năm vị Hỏa bộ Chánh thần kể ra như sau:
Tên thần: Chức vụ: Tên thần: Chức vụ
Châu chiêu: Vĩ hỏa hồ: Cao Chấn: Thất hỏa trư
Phương Quý: Chỉ hỏa hầu: Vương Giác: Dực hỏa hầu
Lưu Hoàn: Tiếp hỏa thiên quân.
Các thần tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền dẫn Ôn Hộ chánh thần lên, đọc sắc rằng:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Lữ Nhạc tu hành dày công, bị nghe lời thị phi, xuống lập trận Ôn Hoàng mà chết. Nay nghĩ công khi trước, cho làm đầu bộ Ôn, trừ kẻ ác trong đời.
Vậy thì:
Phong Lữ Nhạc làm Chủ chưởng Ôn Hoàng Hạo thiên Ðại đế.
Còn sáu vị thần trong Ôn hộ là:
Tên thần: Chức vụ
1) Châu Tín: Ðông phương hành ôn sứ giả
2) Lý Kỳ: Nam phương hành ôn sứ giả
3) Châu Thiên Lân: Tây phương hành ôn sứ giả
4) Dương Văn Huy: Bắc phương hành ôn sứ giả
5) Trần Canh: Khuyến thiên Ðại sứ
6) Lý Bình: Hòa ôn Ðạo sĩ.
Sáu vị thần đồng tạ ơn bước xuống.

Tử Nha truyền dẫn Ðẩu Bộ Chánh thần lên, rồi tuyên đọc sắc chỉ.
Kim Linh Thánh mẫu đạo đức đủ điều, ngôi tiên đã sẳn, vì chưa dứt giận hờn, lập trận dữ nên mang họa. Nay phong chức:
Ðẩu chánh thần, ngồi trên phương Bắc, cai trị các vì tinh tú. Tám mươi bốn ngàn vì sao lớn nhỏ đều được sai khiến:
Năm Bộ Ðẩu kể ra sao:
1) Ðông đẩu tinh quân gồm có các thần:
Tô Hộ, Kim Khuê, Cơ Thúc Minh, Triệu Bình.
2) Tây đẩu tinh quân gồm có:
Hoàng Thiên Lộc, Long Hoàn, Tôn Tử Võ, Hồ Thăng, Hồ Văn Bằng.
3) Trung đẩu tinh quân gồm có:
Lỗ Nhân Kiệt, Triều Lôi, Cơ Thúc Thăng, do Cơ Bá Ấp Khảo làm trung thiên Bắc cực tử vi Ðại đế.
4) Nam đẩu Tinh quân gồm có:
Châu Kỷ, Hồ Lôi, Cao Quý, Dư Thành.
5) Bắc đẩu tinh quân gồm có:
Thiên Cang, Hoàng Thiên Tường, Văn Khúc, Tỉ Can, Võ Khúc, Ðậu Vinh, Tả phụ Hàng Thăng, Hữu bậc Hàng Biên, Phú quân Tô Toàn Trung, Thăng lang Ngạc Thuận, Cự môn Quách Thần, Chiêu diên Ðổng Trung.

Các vì sao được phong như sau:
Tên sao: Tên người: Tên sao: Tên người
Thanh long tinh: Ðặng Cửu Công: Ðằng xà: Trương sơn
Thái Dương: Từ Cái: Thái Âm: Khương Hoàng Hậu
Câu trận: Lôi Bàng: Bạch Hổ: Ân Thành Tú
Châu Tước: Mã Phương: HuyềnVõ: Từ Khôn
Ngọc Ðường: Thương Dung: Thiên Quý: Cơ Khúc Càng
Long Ðức: Hồng Cẩm: Hồng Loan: Long Kiết Công Chúa
Thiên hỉ: Trụ Vương: Thiên đức: Mai Bá
Nguyệt đức: Hạ Chiêu: Thiên xá: Triệu Khải
Mạo đoan: Giả Thị: Kim phủ: Tiêu Trăng
Mộc phu: Ðặng Hoa: Thủy phủ: Dư Nguyên
Hỏa phủ: Hỏa Linh: Thổ phủ: Thổ Hành Tôn
Lục hiệp: Ðặng Thiền Ngọc: Bất sĩ: Ðỗ Nguyên Tiến
Lực sĩ: Ô Văn Hóa: Tấn thơ: Dao Cách
Hà khôi: Hoàng Phi Bưu: Nguyệt Khôi: Triệt Ðịa Phu Nhân
Ðế xa: Khương Hoàng Sở: Thiên tự: Hoàng PhiBáo
Hoàng ân: Lý Cẩm: Thiên y: Tiền Bảo
Ðịa hậu: Hoàng Quý Phi: Trạch Long: Cơ Thúc Ðức
Phục long: Hoàng Minh: Dịch mã: Lôi Khai
Huỳnh phan: Ngụy Bôn: Báo vĩ: Ngô Khiêm
Tán môn: Trương Quế Phương: Ðiều khách: Phong Lâm
Câu giảo: Bí trọng: Quyện thiệt: Vưu Hồn
La hầu: Bành Tuân: Kế đô: Vương Báo
Phi liêm: Cơ Thúc Khôn: Bạo hao: Sùng Hầu Hổ
Tiểu hao: Ân Phá Bại: Quách sách: Khưu Dẫn
Lang cang: Long An Kiết: Phi đâu: Thái Loan
Ngũ quỷ: Ðặng Tú: Dương nhận: Triệu Thăng
Huyết quang Tôn: Diệm Hồng: Quan phù: Phương Nghĩa Chân
Cô thần: Dư Hóa: Thiên cẩu: Quý Phương
Binh phù: Vương Tá: Toàn cốt: Trương Phụng
Tử phù: Biện Kim Long: Thiên bại: Bạch Hiển Trung
Phù trầm: Trịnh Xuân: Thiên sát: Biện Kiết
Tuế sát: Trần Canh: Tuế hình: Từ Phương
Tuế phá: Triều Ðiền: Ðộc hỏa: Âu Dương Thuần
Huyết chi: Mã Trung: Vong thần: Cơ Thúc Ngang
Nguyệt phá: Vương Hổ: Nguyệt du: Thạch Cơ Nương
Nguyệt yểm: Giao Trung: Thất sát: Trương Khuê
Ngũ cốc: Ân Hồng: Trừ sát: Tử Trung
Thiên hình: Âu Dương Thiên Lộc: Thiên la: Trần Ðồng
Ðịa võng: Cơ Thúc Kiết: Thiên không: Mai Võ
Huê cái: Ngao Binh: Thập ác: Châu Tín
Tàm súc: Huỳnh Nguyên Tế: Ðào hoa: Cao Thị Lan Anh
Tảo chẩu: Mã Thị: Ðại họa: Lý Cấn
Lang Tịch: Hàng Vinh: Phi ma: Lâm Thiện
Cửu xủ: Long Tu Hổ: Nhất Tam thi: Tác Kiên
Nhị Tam thi: Tác Cường: Tam Tam thi: Tác Dõng
Ấm thác: Kim Thành: Dương sai: Mã Thành Long
Nhân sát: Công Tôn Ðạt: Tứ phế: Viên Hồng
Ngũ cùng: Tôn Hiệp: Ðịa không: Mai Ðức
Hồng diệm: Dương Quý Phi: Lưu Hà: Võ Vinh
Quả Tú: Châu Thăng: Thiên ôn: Kim Ðại Thăng
Hoán vu: Ðài Lễ: Thai thần: Cơ Thúc Lễ
Phục đoạn: Trư Tử Chân: Phản ngâm: Dương Hiển
Phục ngâm: Dao Thứ Long: Ðao châm: Thường Hạo
Diệt một: Trần Kế Trinh: Tuế yểm: Bành Tổ Thọ
Phá tối: Ngô Long.

Nhị thập bát tú (28 vì sao)
Các vì sao này đã rút ra nói ở trận Vạn Tiên rồi, nay xin kể tắt:
Giác, cang, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ, đẩu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích, khuê, lâu, vị, mão, tất, chỉ, sâm, tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, chẩn.

Tam thập lục thiên cang tức ba mươi sáu vị sao Ðẩu tử trận Vạn Tiên kể ra sau:
Tên sao: Tên người: Tên sao: Tên người
Thiên khôi tinh: Cao Diễn: Thiên Cang Tinh: Huỳnh Chơn
Thiên cơ: Lư Xương: Thiên giang: Kỷ Xương
Thiên dõng: Giao Công Hiếu: Thiên hùng: Thi Cối
Thiên mãnh: Tôn Ất: Thiên oai: Lý Báo
Thiên anh: Châu Nghĩa: Thiên quý: Trần Khảm
Thiên phú: Lê Tiên: Thiên mãng: Phương Bảo
Thiên cô: Chiêm Tú: Thiên thương: Lý Hồng Nhơn
Thiên quyền: Vương Long Mậu: Thiên thiệp: Ðặng Ngọc
Thiên ám: Lý Tân: Thiên hựu: Từ Chánh Ðạo
Thiên không: Ðiển Thông: Thiên tốc: Ngô Húc
Thiên dị: Lữ Tư Thành: Thiên sát: Nhậm Lại Sinh
Thiên vi: Cung Thanh: Thiên tổn: Ðường Thiên Chánh
Thiên bại: Thân Lễ: Thiên lao: Văn Kiệt
Thiên huệ: Trương Trí Hùng: Thiên bạo: Tất Ðức
Thiên khốc: Lưu Ðạt: Tiên xảo: Trình Tam ´ch
Thất thập nhị địa sát (72 vì sao theo Bộ Ðầu)
Ðịa khôi tinh: Trần Kế Chân: Ðịa sát tinh: Huỳnh Kiển Nguyên
Ðịa hung: Lỗ Tu Ðức: Ðịa oai: Hồ Bá Nhạn
Ðịa anh: Tôn Tường: Ðịa kỳ: Vương Bình
Ðịa mãnh: Bá Hữu Hoạn: Ðịa văn: Hoa Cao
Ðịa chánh: Khao Cách: Ðịa tịch: Lý Toại
Ðịa hạc: Lưu Hoành: Ðịa cường: Hạ Tường
Ðịa ám: Dư Trung: Ðịa phụ: Bao Long
Ðịa hội: Lỗ Chi: Ðịa tá: Huỳnh Bính Khánh
Ðịa hưu: Trương Kỳ: Ðịa linh: Quách Kỷ
Ðịa thú: Kim Nam Ðạo: Ðịa vi: Trần Nguyên
Ðịa huệ: Xa Khôn: Ðịa hạo: Tang Thành Ðạo
Ðịa mặc: Châu Canh: Ðịa xương: Tề Công
Ðịa cuồng: Hoát Chi Nguyên: Ðịa phi: Diệp Trung
Ðịa tẩu: Cố Tòng: Ðịa xảo: Lý Xương
Ðịa minh: Phương Kiết: Ðịa tấn: Từ Kiết
Ðịa thôi: Phán Oan: Ðịa mãng: Trát Công
Ðịa toại: Khổng Thành: Ðịa châu: Giao Kim Tu
Ðịa ẩn: Nịnh Tam ´ch: Ðịa dị: Dư Trí
Ðịa lý: Ðổng Trinh: Ðịa tuấn: Viễn Ðảnh Tướng
Ðịa lạc: Uông Tường: Ðịa thiệp: Cảnh Nhan
Ðịa tốc: Hình Tam Loan: Ðịa trấn: Khương Trung
Ðịa kê: Khổng Thiệu Triệu: Ðịa ma: Lý Dượt
Ðịa yêu: Cung Thiên: Ðịa u: Ðoạn Thanh
Ðịa phục: Môn Ðạo Chánh: Ðịa tịch: Tố Lâm
Ðịa không: Tiên Ðiển: Ðịa cô: Ngô Tứ Ngọc
Ðịa kim: Khuôn Ngọc: Ðịa đỏan: Thái Công
Ðịa giác: Lam Hổ: Ðịa tù: Tống Lộc
Ðịa tàn: Quan Bâu: Ðịa bình: Long Thành
Ðịa tổn: Huỳnh Ô: Ðịa nô: Không Ðạo Linh
Ðịa sát: Trương Hoàn: Ðịa ác: Lý Tín
Ðịa xủ: Từ Sơn: Ðịa số: Cát Phương
Ðịa ám: Tiêu Long: Ðịa hình: Tần Tường
Ðịa tráng: Võ Diễn Công: Ðịa liệc: Phạm Bân
Ðịa kiện tinh: Diệp Kiển Xương: Ðịa bao tinh: Giao Hoa
Ðịa tặc: Tôn Kiết: Ðịa Cẩu: Trần Mộng Canh

Cửu diện tinh quân (chín vì sao theo bộ Ðầu)
1) Sùng Ứng Bưu
2) Cao Hệ Bình
3) Hàng Bàng
4) Lý Tế
5) Vương Phong
6) Lưu Cấm
7) Vương Từ
8) Bành Cửu Nguyên
9) Lý Tam Ích

Thủy Ðức tinh quân (năm vì sao Thủy tinh)
1) Cơ Thủy Báo: Dương Chơn
2) Thủy Ðức Tinh: Lỗ Hùng
3) Bích Thủy Du: Phương Tiết Thanh
4) Sâm Thủy Viên: Tôn Tường
5) Chẩn Thủy Dẫn: Hồ Ðạo
Các vị tinh tú được phong rồi lạy tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền Bá Giám dẫn Ân Giao, Dương Nhậm và bổn bộ lên, rồi đọc sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Ân Giao là con của vua Trụ, vì nóng lòng mẹ nên động đến cha, thiếu chút nữa anh em phải lụy. Sau cãi lời thầy dạy, không kể lời thề, tuy nghe Thân Công Báo mặc lòng, song cũng tại mình bội sư mang họa.
Còn Dương Nhậm can vua mà bị khoét mắt, sau về Châu vì Chúa liều mình.
Vậy phong Ân Giao chức Trị niên Thái quân, coi điều lành dữ trong mãn năm, phong Dương Nhậm làm Giáp tí Thái tuế đem các vị bổn hộ tuần du xét người lành dữ.
Bộ hạ hai vị thần Thái Tuế kể ra sau đây:
1) Nhựt du thần: Ôn Lương
2) Dạ du thần: Kiều Khôn
3) Tăng phước thần: Tiết A¨c Hổ
4) Tôn phước thần: Hàng Ðộc Long
5) Hiển đạo thần: Phương Bậc
6) Khai lộ thần: Phương Tướng
7) Trị niên thần: Lý Bình
8) Trị nguyệt thần: Huỳnh Thừa Ất
9) Trị nhật thần: Châu Ðáng
10)Trị thời thần: Lưu Ðồng.
Các thần được phong đều tạ ơn lui xuống đài.

Tử Nha truyền đòi anh em Vương Ma lên, rồi đọc sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Anh em Vương Ma trước ở tại Cửu Long đảo, bởi không giữ phần thanh tịnh, xuống trần lo việc can vua, nên mất tiên cang, phải sa thần đạo. Nay phong bốn anh em họ Vương làm Tứ thánh Ðại nguyên soái hầu hạ đền Linh Tiêu.
Bốn người này là:
Vương Ma, Dương Sum, Cao Thế Càng, Lý Hưng Bá.
Bốn thần tạ ơn lui gót.

Tử Nha truyền đòi Triệu Công Minh và bốn vị Kiết thần lên, rồi tuyên đọc sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Triệu Công Minh, công quả đã cao, tu hành phải đạo, bởi nghe tiếng thị phi mà nóng tánh, nên sa vào trần tucï, chuốt lấy rủi ro, sống không được thành tiên chết cũng về chánh quả. Nay phong làm chức Kim Long như ý Chánh nhứt Long Hổ, Huyền đăng Chơn quân, quản xuất bốn vị chánh thần mà cứu giúp người lương thiện.
Bốn vị Chánh thần phong như sau:
1) Châu bửu Thiên tôn: Tiên Thăng
2) Nạp trân Thiên tôn: Tào Bửu
3) Chiêu tài Sứ giả: Trần Cửu Công
4) Lợi thị tiên quân: Dao Thiếu Tư.
Năm vị Chánh thần tạ ơn lui xuống.

Tử Nha truyền dời bốn anh em họ Ma lên đài, rồi đọc sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Bốn anh em họ Ma học được phép lạ, ý muốn chống trời, song thấy ngay vua cũng khá khen, nghĩ tử tiết càng thêm thương, nay phong bốn người làm Tứ đại Thiên vương coi bốn chữ: Phong điều võ thuận.
Ma Lễ Thanh làm Tăng trưởng Thiên vương, cầm Thanh quang bửu kiếm.
Ma Lễ Hồng làm Quang mục Thiên vương cầm Hỗn nguyên châu táng.
Ma Lễ Hải làm Ða văng Thiên vương cầm Hoa hồ điêu.
Bốn vị Thiên vương tạ ơn lui xuống đài.

Tử Nha truyền dẫn Trịnh Luân và Trần Kỳ lên, tuyên đọc.

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Trịnh Luân bỏ Trụ về Châu phải trang hiền thần vận lương ra trận đáng bậc công lao, chưa hưởng quyền cao đã lìa trần thế.
Còn Trần Kỳ, tuy đón binh Châu, cãi thiên mệnh, song lòng ngay với chúa cũng đáng khen. Vậy phong hai người làm Hanh ngáp nhị tướng giữ cửa núi Tây phương."
Hai thần tạ ơn lui xuống.

Tử Nha truyền dẫn vợ chồng Dư Hóa Long lên, rồi đọc sắc:
Cha con Dư Hóa Long thờ chúa hết lòng, đáng tôi lương đống, liều thân trọn tiết, nên hưởng lửa hương. Nay phong Dư Hóa Long làm chức Chủ đậu bích hà nguyên quân. Vợ là Kim thị phong chức: Vệ phòng Thánh mẫu.
Chồng coi việc bông, trái; vợ cứu việc sanh thai.
Còn năm người con phong chức sau đây:
Ngũ phương chủ đậu thánh thần
1- Ðông phương chủ đậu thánh thần: Dư Ðạt
2- Tây phương chủ đậu thánh thần: Dư Triệu
3- Nam phương chủ đậu thánh thần: Dư Quang
4- Bắc phương chủ đậu thánh thần: Dư Tiên
5- Trung ương chủ đậu thánh thần: Dư Ðức
Vợ chồng, con cái Dư Hóa Long tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền đòi Tam Cô lên, tuyên đọc.

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Ba chị em Vân Tiên tuy học đạo lớp Thiên hoàng mà chưa chứng quả vì nóng báo cừu huynh trưởng lập trận Huỳnh Hà hại người đại đức nên phải lụy thân. Nay phong ba người làm Cảm ứng tùy thế tiên cô.
Tuy làm vị nương nương. Song phải coi việc sinh sản mà đền tội hai tiên ra phàm.
Cảm ứng tùy thế tiên cô gồm có:
1- Vân Tiêu nương nương
2- Quỳnh Tiêu nương nương
3- Bích Tiêu nương nương
Cả ba vị tiên cô đều tạ ơn lui gót.

Tử Nha truyền dẫn Thân Công Báo lên đài tuyên đọc.

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Thân Công Báo tu theo Xiển giáo, dám cãi lời thầy, quyết trợ Trụ đánh Châu, bày đặt dụ dỗ nhiều người làm bậy. Tuy số trời đã định, kẻ có tên trong bảng phải bỏ mình, song lỗi ấy thật khó dung, đã một lần thề thốt mà không chừa thói cũ. Nay dầu mang họa, nhưng nghĩ tình phong cho làm Phân thủy tướng quân, coi nước lớn, nước ròng tại Ðông Hải hay việc ấm lạnh trong hai mùa. Hạ thì giá tan. Ðông thì nước đặc. Nếu làm trái lại sẽ bị phạt nặng nề.
Thân Công Báo tạ ơn lui xuống biển.

Các vị thần ai giữ việc ấy, đều rời khỏi đài.
Từ ấy trong đài hết âm khí, gió hòa nắng tốt như thường.

Tử Nha xuống đài, truyền Nam Cung Hoát về đền ra lệnh cho bá quan văn võ ngày mai phải đến Kỳ Sơn cho đủ mặt.
Ngày hôm sau, bá quan văn võ tề tựu, đồng ra mắt Tử Nha.
Tử Nha truyền trói Phi Liêm và Ác Lai lại.
Hai người thất kinh kêu lớn:
- Chúng tôi phạm tội là kẻ bày cho vua Trụ làm hại dân nước thì thật có công đối với nhà Châu sao Thừa thường tướng lại bảo là tội. Cơ nghiệp này, nếu Trụ Vương không nghe lời chúng tôi hủy phá thì làm sao hôm nay rơi vào tay nhà Châu được? Kẻ được thiên hạ lại không biết ơn chúng tôi sao?
Tử Nha nói:
- Chúng bay thật là đứa gian hùng, thốt ra nhiều lời kỳ dị. Nếu để chúng bay sống thì cơ nghiệp nhà Châu có ngày bị hại.
Nói rồi truyền võ sĩ đem hai người ra xử trảm.

Tử Nha lại lên đài phong Thần tuyên đọc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:
Phi Liêm và Ác Lai là hai tôi gian nịnh, ngỡ trộm ấn cầu vinh, không dè đem thân đi nạp. Bởi có tên trong bảng Phong Thần nên khó trốn. Nay phong Phi Liêm làm Băng tiêu, Ác Lai làm Ngõa giải tuy là chức xấu, không được làm hung.
Phi Liêm và Ác Lai cúi đầu nghe đọc sắc xong tạ ơn bay đi, Tử Nha trở xuống đài.
Bá quan đều về đền hết.

Danh sách chương của Phong Thần Diễn Nghĩa

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h